Mediaprotocol

PROTOCOL PRIVACY BORGING MEDIA BELEID

Mediaprotocol R&TC BUITENLUST

R&TC BUITENLUST hanteert een mediaprotocol voor het plaatsen van multimedia materiaal op de website van R&TC Buitenlust, social media zoals Facebook, Twitter en groeps-Whatsapp, in promotie uitingen zoals visitekaartjes, flyers en vlaggen en in publieke media zoals kranten, radio en tv en. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan R&TC BUITENLUST zich houdt als het gaat om beeld (foto en video) en geluid van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Website/social media

 • R&TC BUITENLUST beheert de website www.rtc-buitenlust.nl en een aantal social media pagina’s. De website en social media hebben tot doel informatie te verstrekken over onze vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij R&TC BUITENLUST. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
 • Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen van de website en/of social media;

Gebruik multimedia

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd, mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op de eerder genoemde media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van R&TC BUITENLUST, als de ouders bezwaar hebben gemaakt via het inschrijfformulier of na kennisname van het mediaprotocol;
 • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in R&TC BUITENLUST gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
 • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij R&TC BUITENLUST zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.                                                                                      
 • Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;
 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen R&TC BUITENLUST website en voor de eigen R&TC BUITENLUST facebook-pagina en andere eigen R&TC BUITENLUST social media;

Maken van foto en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd, mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :
  • a.      wedstrijden en (officiële) toernooien;
  • b.      verenigingsactiviteiten;
  • c.       tijdens trainingen.
 • Binnen R&TC BUITENLUST is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.

Bewaking privacy gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;
 • In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur.

Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur.

Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers.  Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

Sidebar